Brochure - Social Worker Integrated Adult Safeguarding Team

Watch the 'Working For Essex' video

Pembrokeshire County Council

Social Worker (Adult Safeguarding)

Job Type

Salary

Location

Permanent

Reference 

£29,577 - £33,782

Posted Date

Pembrokeshire

Closing Date

REQAA2726

12 August 2021

28 August 2021

We are looking for a social worker to join our integrated adult safeguarding team.

The Team is newly structured to respond to the Social Care and Wellbeing Act. The team is an integrated team that has good professional working relationships with our relevant partners.
The team structure is Manager, Senior Social Worker, four Social Workers and supportive administration staff.

The integrated Adult Safeguarding Team Social Workers have a manageable caseload and you will be supported through monthly supervision, which is prioritised within the team.
Responsibilities include non criminal investigations, attending Strategy meetings managing a caseload and assessing the risks of vulnerable adults whilst considering the customers capacity to make choices.
As well as a supportive management team the following is just a taster of the range of benefits of joining the PCC team:

• Generous Annual Leave of up to 30 days
• Membership of the Local Government ‘career average' defined benefit pension scheme
• Flexible and agile working
• Access to discounts on a range of products, services and attractions
• A wide range of resources to support your health and wellbeing, including a professional in-house occupational health service and access to counselling services
• Generous occupational maternity and paternity pay plan, on top of statutory benefits
• Professional registration fees reimbursed
• Generous relocation package up to £8,000 - which could include for example rent in lieu of a planned house purchase, removal and storage fees and legal/mortgage arrangement fees for house purchase.
• Salary sacrifice schemes
You must possess a relevant qualification in social work and be a registered social worker.


A full copy of the job description and details of how to apply can be accessed on:
https://jobs.pembrokeshire.gov.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID%3d459181GVFy%1BU&WVID=7472197Xwc&LANG=USAPennaeth Gwella Ysgolion (amser llawn)

Mae Cyngor Sir Penfro am benodi Pennaeth Gwella Ysgolion.

Bydd y swydd yn gofyn i chi arwain a rheoli gwaith y Cyngor o ran herio a chefnogi safonau uchel mewn dysgu ac addysgu ar draws ysgolion yn Sir Benfro.

Byddwch yn darparu arweiniad strategol y Cyngor ar wella ysgolion, gyda phwyslais ar sicrhau bod yr awdurdod lleol yn arweinydd systemau effeithiol ar gyfer pob un o’n plant, gan gyflawni ein cyfrifoldebau statudol a chynnal cydberthnasau effeithiol â phenaethiaid, arweinwyr addysg, ac Estyn. Gan ddefnyddio data cadarn, byddwch yn dwyn ysgolion i gyfrif am eu perfformiad ac yn cyflawni ein cyfrifoldebau statudol i sicrhau bod ysgolion yn cymryd camau i fynd i’r afael â meysydd ar gyfer gwelliant parhaus, a’u llywio.

Fel aelod o’r Uwch Dîm Arwain Addysg, byddwch yn cyfrannu at lunio’r strategaeth gyffredinol, gan bennu targedau polisi a pherfformiad ar gyfer y gwasanaeth. Byddwch yn gweithio’n agos gydag aelodau etholedig, gan adrodd ar berfformiad ysgolion yn rheolaidd i’r Bwrdd Rheoli Perfformiad a’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithiwr proffesiynol hynod brofiadol a dynamig sydd â hanes o lwyddo, a all ddatblygu a chyflwyno dulliau newydd o godi safonau ar gyfer pob plentyn ym mhob lleoliad drwy wneud y canlynol:
• Adeiladu ar lwyddiant
• Parhau i ddatblygu dysgu ac addysgu
• Mynd ar drywydd rhagoriaeth yn drylwyr

Rydym yn uchelgeisiol iawn ar gyfer pob plentyn yn Sir Benfro ac rydym yn chwilio am rywun sy’n rhannu’r uchelgais hwn ac sy’n gallu dangos eu bod yn meddu ar y canlynol:
• profiad llwyddiannus o uwch-arweinyddiaeth mewn ysgolion a/neu awdurdod lleol sy’n dangos effaith yr unigolyn ar godi safonau o ran cyflawniad disgyblion;
• y gallu i ddarparu arweiniad strategol i’r gwasanaeth mewn cyd-destun newidiol;
• gwybodaeth flaengar am wella ysgolion a rôl yr awdurdod lleol wrth hybu gwelliannau mewn ysgolion;
• dealltwriaeth drylwyr, a enillwyd trwy brofiad ymarferol, o sut y gellir gwella perfformiad a safonau ysgolion;
• sgiliau dadansoddi ac adrodd data rhagorol;
• ymagwedd gadarnhaol iawn, sgiliau rhyngbersonol rhagorol, egni, cymhelliant ac ymrwymiad i gyflawni ein gweledigaeth bod pob dysgwr yn cyflawni mwy nag yr oeddent wedi tybio y byddai’n bosibl;
• y gallu i hybu’r gwelliant trwy ein cynlluniau strategol;
• y gallu i weithio gydag aelodau etholedig ac ymdrin â materion gwleidyddol sensitif.

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Steven Richards-Downes, y Cyfarwyddwr Addysg, ar 01437 775350

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol ar gyfer Gwasanaeth Addysg a Phlant Sir Benfro. Anelwn at gefnogi plant a phobl ifanc agored i niwed i sicrhau eu bod mor ddiogel a phosibl. Mae ein hysgolion yn ymrwymedig i sicrhau diogelwch ac amddiffyniad pob plentyn a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu lles, a chydnabod bod gan blant hawl i amddiffyniad. Cefnogir hyn gan ethos cyffredinol yr holl ysgolion.

Dyddiad Cau: 03/02/2021

Mae’r swydd hon yn amodol ar ddatgeliad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Sgiliau Iaith Gymraeg yn ddymunol.

Ni fydd unrhyw geisiadau sy’n cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau sy’n cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg.

Gellir gweld copi llawn o'r disgrifiad swydd a manylion ar sut i wneud cais:
https://jobs.pembrokeshire.gov.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID%3d612178EuNy%1BU&WVID=7472197Xwc&LANG=cym


Join an informal drop-in session

Would you like to register your interest in an interview for this position?

Click here to sign up

This job's application window has now closed.

Job documents

Job Description

Brochure - Social Worker Integrated Adult Safeguarding Team

Job Profile

Brochure - Social Worker Integrated Adult Safeguarding Team

Job Profile

Sign up to our newsletter

Subscribe for free today and receive updates about other jobs like this one.

Featured events
COMPASS

Conference

4 Oct 2021

The COMPASS Jobs Fair, Birmingham
CASCADE Cardiff

Webinar

7 Sep 2021

Learning from Child Practice Reviews 2020

Job documents

Job Description

Brochure - Social Worker Integrated Adult Safeguarding Team

Job Profile

Other jobs from this employer
Social Work - Integrated Adult Safeguarding Team
Featured articles
Will Quince takes over as Minister for Children and Families
Will Quince takes over as Minister for Children and Families
“The boundaries of your responsibility”: Lessons for Living, by Dr Neil Thompson
“The boundaries of your responsibility”: Lessons for Living, by Dr Neil Thompson

What's new today:

Supporting social work students with additional needs during their placement