top of page
Back

Our benefits

Watch the 'Working For Essex' video

Back
NSPCC

Children's Services Practitioner (Social Worker)

Job Type

Permanent

Region

Wales

Salary

Location

£32,203-£36,595

Posted Date

4 August 2023

Cardiff - Diane Engelhardt House

Closing Date

27 August 2023

Every childhood is worth fighting for. This is our belief. It drives us. And it's the reason our Children's Services team push themselves to transform the lives of children and families – in person, in Hubs nationwide, and through the knowledge they share. Join us as a qualified Social Worker, Children's Services Practitioner (Level 3) and make a contribution that means everything.

The successful candidate will be joining the Wales Hub based in Cardiff and working with a team of passionate and experienced practitioners and managers in delivering and evaluating a range of exciting and innovative services to children and their families. The portfolio of services provides the opportunity to work in a variety of areas of interest which includes both child and adult-facing work through one-to-one or groupwork delivery. They will be supported to deliver services both face-to-face and virtually.

The current service portfolio in Wales Hub includes:

- In Ctrl – predominantly a groupwork programme for young people focused on building their resilience and safety online and supporting their parents in keeping their child safe online.
- Pregnancy in Mind – a virtual groupwork programme for expectant parents where either or both are experiencing mild to moderate depression and/or anxiety.
- Domestic Abuse Recovering Together (DART) – a groupwork programme that helps mothers and children strengthen their relationship following domestic abuse.
- Letting The Future In – a one-to-one therapeutic service for young people who have been sexually abused, and their supportive carer(s).

This is an exciting time for NSPCC, with staff at all levels engaging in a range of new projects and developments. As well as contributing in terms of direct work, there will be the opportunity to be involved in evaluation and work openly with our colleagues in media and income generation, as well as alongside Local Campaigns and Schools Service within the Hub.

The role will require holding a manageable caseload and provide access to a range of training and development opportunities. Practitioners are supervised and supported by a Team Manager with knowledge and experience of practice, and they show a real commitment to enabling practitioners to achieve their full potential.

The ideal practitioner will be passionate about working with, and making a difference for, children and their families. They will be open to learning, committed to working as part of a team and co-working with colleagues internally and externally. A practitioner with the ability to: plan and deliver appropriate programmes of work with individuals, families, and groups; be reflective in evaluating the effectiveness of their own practice; identify risk; have, and continue to ensure they have, up to date knowledge of legislation, research and best practice; and be able to produce an excellent standard of written work and assessments.

Join us and you'll become part of a team that cares about the work they do and the people they work with. You'll discover opportunities to grow, along with challenges and a shared purpose that'll bring the best out in you. And you'll get to find your own way to make a difference that means more, and that impacts millions of young lives.

To discuss this role further, please contact Kim Tooze, Team Manager Wales Hub via kimberley.tooze@nspcc.org.uk


Mae pob plentyndod werth brwydro drosto. Dyma ein cred. Dyma sy'n ein sbarduno. A dyma'r rheswm pam fod ein tîm Gwasanaethau Plant yn gwthio eu hunain i drawsnewid bywydau plant a theuluoedd – wyneb yn wyneb, mewn Hybiau ledled y wlad, a thrwy'r wybodaeth y maent yn ei rhannu. Ymunwch â ni fel Gweithiwr Cymdeithasol Cymwys, Ymarferydd Gwasanaethau Plant (Lefel 3) a gwnewch gyfraniad sy'n golygu popeth.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â Chanolbwynt Cymru yng Nghaerdydd ac yn gweithio gyda thîm o ymarferwyr a rheolwyr angerddol a phrofiadol i ddarparu a gwerthuso ystod o wasanaethau cyffrous ac arloesol i blant a'u teuluoedd. Mae'r portffolio o wasanaethau yn rhoi cyfle i weithio mewn amrywiaeth o feysydd o ddiddordeb sy'n cynnwys gwaith lle deuir i gyswllt â phlant ac oedolion drwy ddarparu gwaith un i un neu waith grŵp. Byddant yn cael eu cefnogi i ddarparu gwasanaethau wyneb yn wyneb ac yn rhithwir.

Mae'r portffolio gwasanaeth presennol yng Nghanolbwynt Cymru yn cynnwys:

- In Ctrl – gwaith grŵp yn bennaf ar gyfer pobl ifanc sy'n canolbwyntio ar adeiladu eu gwydnwch a'u diogelwch ar-lein a chefnogi eu rhieni i gadw eu plentyn yn ddiogel ar-lein.
- Pregnancy in Mind – rhaglen gwaith grŵp rhithiol ar gyfer rhieni beichiog lle mae'r naill neu'r llall yn profi pryder a/neu iselder ysgafn i gymedrol
- Cam-drin Domestig Gwella Gyda'n Gilydd (DART) – rhaglen gwaith grŵp sy'n helpu mamau a phlant i gryfhau eu perthynas yn dilyn cam-drin domestig.
- Leting The Future In – gwasanaeth therapiwtig un-i-un i bobl ifanc sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol, a'u gofalwr/gofalwyr cefnogol).

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i'r NSPCC, gyda staff ar bob lefel yn cymryd rhan mewn nifer o wahanol brosiectau a datblygiadau newydd. Yn ogystal â chyfrannu drwy waith uniongyrchol, bydd cyfle i werthuso a gweithio'n agored gyda'n cydweithwyr yn y cyfryngau a chynhyrchu incwm, yn ogystal ag ochr yn ochr ag Ymgyrchoedd Lleol a Gwasanaeth Ysgolion o fewn y Canolbwynt.

Bydd y rôl yn gofyn am gynnal llwyth achosion y gellir ei reoli a darparu mynediad at amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi a datblygu. Caiff ymarferwyr eu goruchwylio a'u cefnogi gan Reolwr Tîm sydd â gwybodaeth a phrofiad o ymarfer. Maent yn dangos ymrwymiad gwirioneddol i alluogi ymarferwyr i gyflawni eu potensial llawn.

Bydd yr ymarferydd delfrydol yn angerddol am weithio gyda phlant a'u teuluoedd a gwneud gwahaniaeth iddynt. Byddant yn barod i ddysgu, wedi ymrwymo i weithio fel rhan o dîm a chydweithio â chydweithwyr yn fewnol ac yn allanol. Ymarferydd sydd â'r gallu i: gynllunio a chyflwyno rhaglenni gwaith priodol gydag unigolion, teuluoedd a grwpiau; myfyrio wrth werthuso effeithiolrwydd eu hymarfer eu hunain; nodi risg; meddu ar wybodaeth gyfredol am ddeddfwriaeth, ymchwil ac arfer gorau, a diweddaru eu gwybodaeth; a gallu cynhyrchu gwaith ysgrifenedig ac asesiadau o safon ragorol.

Ymunwch â ni a byddwch yn dod yn rhan o dîm sy'n poeni am y gwaith maen nhw'n ei wneud a'r bobl maen nhw'n gweithio gyda nhw. Byddwch yn darganfod cyfleoedd i dyfu, ynghyd â heriau a phwrpas cyffredin a fydd yn dod â'r gorau allan ohonch. A byddwch yn dod o hyd i'ch ffordd eich hun i wneud gwahaniaeth sy'n golygu mwy, gan effeithio ar filiynau o fywydau ifanc.

I drafod y swydd hon ymhellach, cysylltwch â Kim Tooze, Rheolwr Tîm Canolbwynt Cymru – kimberley.tooze@nspcc.org.uk .

Join an informal drop-in session

Would you like to register your interest in an interview for this position?

Click here to sign up

This job's application window has now closed.

Job documents

Job description

Our benefits

Application process

Our benefits

Application process

Sign up to our newsletter

Subscribe for free today and receive updates about other jobs like this one.

Featured events
Compass Jobs Fair

Jobs Fair

25 Nov 2024

Compass Jobs Fair - London
The Social Work Show

Conference

7 Oct 2024

The Social Work Show

Job documents

Job description

Our benefits

Application process

Other jobs for you
Social Worker Adults
Forensic Social Worker
Featured articles
Social care Workforce Strategy launches as vacancy rates three times that of wider economy
Social care Workforce Strategy launches as vacancy rates three times that of wider economy
Children seeking asylum placed in Home Office hotels at increased risk of exploitation
Children seeking asylum placed in Home Office hotels at increased risk of exploitation

What's new today:

Supporting social work students with additional needs during their placement

bottom of page